Mgr. Kateřina Sigmundová
Mgr. Petr Sigmund
advokáti

________________________________

advokátní kancelář,  Česká Lípa,  Jiráskova  614
tel.:  487 522 418,  fax:  487 824 015, e – mail:  info@aksigmundovi.cz

Mgr. Sigmundová  ID DS: t8xgdj6, ČAK: 04069;   Mgr. Sigmund ID DS: y3kgd8b, ČAK: 08636

   

ÚVOD   POSKYTOVANÉ
PRÁVNÍ SLUŽBY
  AKTUALITY   KONTAKTY       

Právní služby poskytujeme zejména v těchto oblastech:

Občanské právo:
- právní poradenství ve věcech občanskoprávních
- vymáhání pohledávek
- sepisování kupních, darovacích a jiných smluv dle
  občanského zákoníku
- uplatňování nároku na náhrady škod

Právo nemovitostí a věcná práva:
- převody nemovitostí
- řešení spoluvlastnických vztahů
- zřizování služebností (věcných břemen)
- zástavní smlouvy
- vydržení
- darovací smlouvy

Bytové právo a nájem prostoru sloužícího
k  podnikání a pacht:

- poradenství v nájemních vztazích a pachtu
- výpověď z nájmu
- žaloby na vyklizení
- žaloby na úhradu dlužného nájemného
- zastupování společenství vlastníků
  při vymáhání pohledávek
- změny v orgánech společenství vlastníků a jejich
  zápis do veřejného rejstříku

Dědické právo:
- poradenství ve věcech závětí
- zastupování v dědickém řízení

Poradenství v agendě:
- obcí
- škol
- příspěvkových organizací

Právo obchodních korporací:
- vymáhání pohledávek
- zakládání obchodních společností
- smlouvy o výkonu funkce
- převody obchodních podílů
- změna sídla, obchodní firmy a předmětu podnikání

Pracovní právo:
- sepis pracovních smluv
- poradenství a zastoupení při uplatňování
  pracovněprávních nároků a jiné pracovněprávní
  problematice
- vymáhání nároků z pracovních úrazů a nemocí
   z povolání
- sepis dohod o skončení pracovního poměru,
  výpovědí a okamžitých zrušení pracovního poměru

 Trestní a přestupkové právo:
- obhajoba v trestních věcech a ve věcech
  dle přestupkového zákona
- uplatňování nároků poškozených v adhézním řízení

 Insolvenční právo:
- přihlášky pohledávek do insolvenčního řízení

Advokátní úschovy:
- peněžní advokátní úschovy


Ve věcech úpravy výchovy a výživy nezletilých dětí poskytujeme pouze poradenství a sepis návrhů, nepřebíráme však právní zastoupení.